Vlaams-Nederlands FORUMvoorFILOSOFIE

PUBLIEKSFILOSOFIE VANUIT BELGISCH PERSPECTIEF

Het Vlaamse-Nederlands FORUMvoorFILOSOFIE werd mee opgericht door en vanuit Het zoekend hert. Dit forum voor filosofie werd uitgewerkt als een creatieplatform waarop zowel informatie-uitwisseling, democratisch overleg, als concrete initiatieven kunnen ontstaan. Bij de start kreeg het initiatief middelen van BesteBuren, de subsidiepot naar aanleiding van 20 jaar culturele samenwerking Vlaanderen-Nederland. Gaandeweg werden alle filosofische actoren uit de Lage Landen in de werking betrokken: zowel universiteiten, filosofen uit het onderwijs, zelfstandigen en coördinatoren van filosofische organisaties, als filosofische auteurs, redacteurs en vertegenwoordigers van uitgeverijen.

In de loop van 2019 en 2020 werden speciale bijeenkomsten georganiseerd, met bijna uitsluitend Belgische deelnemers of initaitiefnemers die zich op Vlaanderen richten. Meer bepaald op volgende data werden live-overlegvergaderingen georganiseerd:

  • Zaterdag 16 febuari 2019
  • Zaterdag 29 juni 2019 – Interunviversitaire werkgroep
  • zaterdag 19 oktober 2019
  • zaterdag 22 februari 2020

 

Thema’s die tijdens de overlegvergaderingen aan bod kwamen:

– Presentatie van de thema’s van de Maand van de Filosofie in 2020, door prof. Marli Huijer, prof. Paul Van Tongeren en dr. Tinneke Beeckman.

– Projecten in het kader van de Maand van de filosofie 2020: bestaande initiatieven, alsook wensen, ideeën, nieuwe voorstellen.

– Streven naar interuniversitaire samenwerking in Vlaanderen: waarover is er een gemeenschappelijke visie (thema’s, essayboek, beoogde auteurs/sprekers, bestaande of nieuwe activiteiten en andere initiatieven)?

– Onderlinge samenwerking tussen universiteiten en aanverwante organisaties in Vlaanderen rond publieksgerichte en/of academische filosofie,

– Wensen en verwachtingen rond internationale samenwerking (in de Lage Landen en ruimer).

– Stand van zaken in de relaties met media, in Vlaanderen en ook Nederland: interesse, contacten, mogelijkheden?

– Toelichting over bestaande of nieuwe filosofie-initiatieven die ook voor andere initiatiefnemers interessant kunnen zijn.

Voor meer informatie: forumvoorfilosofie@gmail.com

Het zoekend hert ° The searching deer is een intiem en onafhankelijk filosofiehuis in het zuiden van Antwerpen, waar denkende enkelingen terechtkunnen voor zingevende ontmoetingen en geëngageerde activiteiten.

Koninklijkelaan 43
B-2600 Berchem-Antwerpen

het zoekend hert logo