MEESTERKLAS OP KRUKKEN – MICHEL FOUCAULT

MEESTERKLAS OP KRUKKEN # 2

Michel Foucault leren verstaan – met Dimitri Goossens

Vanaf zaterdag 13 september 2014 ontvangt Het zoekend hert 12 ‘leerlingen’ voor de tweede editie van Meesterklas op krukken. Tijdens drie sessies neemt Dimitri Goossens het hoofdwerk Surveiller et punir van Michel Foucault onder de loep.

 

We leven in een tijdperk van permanente zichtbaarheid. In stations, op straat, in de supermarkt… overal worden we in beeld genomen. De ruimte en de lichamen moeten controleerbaar zijn. Zelfs in entertainment op televisie is het ‘gluren’ vanuit een onkwetsbare kijkerspositie dagelijkse kost. Waar komt deze tendens naar bespieding vandaan? Wat zijn hiervan de filosofische en historische wortels, vooronderstellingen? Wat zegt dit fenomeen over lijden en lichamelijkheid van het hedendaagse subject? Dit zijn typische vragen waarmee Michel Foucault al worstelde in zijn hoofdwerk Surveiller et Punir (1975). In deze Meesterklas op krukken leest filosoof Dimitri Goossens de vertaling Discipline, toezicht en straf (Historische Uitgeverij) om vast te stellen dat de analyses van Foucault niets aan actualiteit hebben ingeboet, zelfs een update verdienen. Met bovenstaande vragen als leidraad richten de drie sessies zich op de hoofdstukken over lijfstraf en discipline. Daarbij gaat zowel aandacht naar Foucaults methode (archeologie en genealogie van het denken) als naar de totaliteit van zijn levenswerk (analyse van het machts-discours). Het slotstuk bestaat uit een close-reading van het luik ‘panoptisme’ waarin Foucault het befaamde ‘Panopticon’ van Bentham analyseert. Zo wordt gereflecteerd op de cameramaatschappij met zijn voyeuristische entertainment en zijn disciplinerings- en controleneurose.

Dimitri Goossens (1975) is historicus en filosoof (Universiteit Gent, UAntwerpen). Zijn filosofische dissertatie handelde over kijklust, voyeurisme en de toezichtsmaatschappij, geïnspireerd door de genealogische methode van Michel Foucault. Hij is als doctorandus in de wijsbegeerte verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel. Zijn doctoraatsdissertatie in de kunstfilosofie handelt over sacraliteit in hedendaagse, choquerende kunst en beeldcultuur met als thema de dood. Door zijn dynamisme wordt hij getypeerd als ‘rock ’n roll-filosoof’.

Deze Meesterklas op krukken over Michel Foucault vindt plaats op drie zaterdagen: 13 september, 27 september en 11 oktober 2014, telkens van 14 tot 17 uur. Deelnameprijs, inclusief het knappe boek van Historische Uitgeverij: € 98. Aan de kandidaat-deelnemers wordt gevraagd vooraf een beknopte motivering (maximaal 100 woorden) te sturen naar: hetzoekendhert@gmail.com.

Het zoekend hert ° The searching deer is een intiem en onafhankelijk filosofiehuis in het zuiden van Antwerpen, waar denkende enkelingen terechtkunnen voor zingevende ontmoetingen en geëngageerde activiteiten.

Koninklijkelaan 43
B-2600 Berchem-Antwerpen

het zoekend hert logo